PS.題型詳解都是請專業玩家用平時的觀察時間做出的解題分析,所以觀察深度都是你也能做到的程度,讓我們一起學習進步!

本週題目:

L2 B U' F2 U2 B2 D L2 U F2 D' F2 D2 L2 F U2 L F' R U B'

白底解析-

鍾肇哲(2012CHON03)  8.25

x2 (黃上藍前)
F' D' L U' L' U R' F U' r' U r // XCross
U2 R U2 R' U' R U R' // F2L#2
U' L' U L d' U' L U L' // F2L#3
U R U2 R' d R' U' R // F2L#4
U' F R U R' U' F' R' U2 R U R' U R // OLL
U R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' // PLL  (T-Perm N08)

蔡岳霖(2006TSAI03)  9.04

z2 y (黃上橘前)
Cross: U' R' F - L' B U'- L2 D'
F2L 1: U R U' R' - U2 - L' U L
F2L 2: y U R U R'
F2L 3: d'R U' R'
F2L 4: d L' U' L - U L' U L - U2 L' U L
OLL: U - R U R' U' - R' F R F'
PLL: U (AUF skip)

本週影片解說:

 

 建議玩家們可以先自己做一次,然後再根據本週玩家的詳解做一次,體會一下高手們的做法,從中學習更快速的技巧

如果你有更棒的做法,歡迎在底下留言一起討論~~

※以下雖沒影片。不過還是可以照著自行研究,發掘更多可能性!

鄭和平(2015ZHEN20)

黃上藍前
F' D' R' F r' U r // cross
R U' R' U2 y' R' U' R //F2L#1
U2 L' U' L // F2L#2
U' R U R' U2 R U' R' //F2L#3
L U2 L' U L U' L' //F2L#4
R U R' U R U2 R'2 U' R U' R' U2 R //OLL
U x R' U R' D2 R U' R' D2 R2 x' U //PLL

特別加碼,由黃睿穎(2017HUAN63)提供,有興趣學習的玩家可以參考看看!

橋式:

z y' U' R' U R//pair
Rw F R//square
y' R' U2 R'//first block

L' U L U' L//pair
Lw U' Lw' U' L' U2//square
Lw2 L U M U' L'//second block

R' F2 R U2 R U2 R' F2 R U2 R'//CMLL

M' R' U' R U M U' R' U Rw//EO
U' M2 U'//skip

ZZ:

y x2
D B' L R' F'//EO
L2 D'//line(白紅+白橘邊塊)

R U R' U//pair
R U2 R U//square
R U R//2x2x3

z U R2 U' R2//F2L-1
R U R' U2 R U R'//F2L

U' F R U' R' U' R U2 R' U' R U' R' U' R U2 R' U' F'//ZBLL